Doyle, W. (1977). Learning the classroom environment: an ecological analysis. Journal of Teacher Education, 28 (1): 51-55.

Tuzcuoğlu, N., Kamaraj, I & Önder,A. (1998) Dramanın, okulöncesi dönem çocuklarının kavram öğrenmeleri üzerindeki etkisi. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 9(2): 22-32.

Elektronik Ortam


--------------------------------------------------------------------------------

Aktan Kerem, E., Kamaraj, I. and Yelland N. (2001) An analysis of Turkish pre-school teachers’ ideas about the concept of creativity and the activities that can foster creativity in young children. Journal of Contemporary Issues in Early Childhood, 2 (2) Triangle.co.uk.

Kitaplar


--------------------------------------------------------------------------------

Kitabın Tamamı:

Alperen, N. ve Diğerleri (1989). Türkçe Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma Öğretim Rehberi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel Davranışın Yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Bishop, A. J. , and Whitfield, R. C. (1982). Situations in Teaching. London: McGraw-Hill.

Ozankaya, Ö. (1980). Toplumbilim Terimleri Sözlüğü. İkinci basım. Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.

Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Basım.

Çeviri Kitap:

Freud, S. (1920). A general introduction to psychoanalysis (J. Riviere, Trans.). New York: Pocket Books.

Healy, J. M. (1998). Bağlantı Doğru mu?(A. Gürsel ve A. Sönmez, Çev.). İstanbul: Boyner Holding Yayıncılık.

Montessori, M. (1995). Çocuk Eğitimi. Montessori Metodu (G. Yücel, Çev.) 4. basım. İstanbul: Özgür Yayınları.

Kurum Yazarlı Kitap:

American Psychological Association (1994). Publication Manual. Fourth edition. Washington, DC: APA, Inc.

Türk Dil Kurumu (1970). Yeni Yazım İmla Kılavuzu. Altıncı basım.Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.

Kitapta Makale ya da Bölüm:

Abacı, O (1999). Okul Öncesi Eğitimi ve Müze. R. Zenbat (Ed.), Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı (146-148). İstanbul: Ya-Pa Yayınları.

Heath, S. B. (1989). The learner as culture member. In M. L. Rice and R. L. Schiefelbusch (Eds.), The Teachability of Language (333-350). Toronto: Paul H. Brookes.

Teknik Raporlar ve Araştıma Sonuçları


--------------------------------------------------------------------------------

Cummins, J. (1981). The role of primary language development in promoting educational success for language minority students. In California State Department of Education (Ed.), Schooling and language minority students: A theoretical framework. Los Angeles: California State University, Evaluation, Dissemination, and Assessment Center.

Konferans ve Sempozyum Bildirileri


--------------------------------------------------------------------------------

Alpöge, G. (2003). Çocuk edebiyatı projesi: Türkiye’de 1991-2000 yılları arasında çocuk edebiyatı. 5-11 Ekim 2003 Kuşadası, Türkiye OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı’nda sunulmuş bildiri.

Alptekin, C. (2003). The role of cultural nativization in L2 reading: the case of inferential and literal comprehension. Unpublished opening plenary speech at The Third International ELT Research Conference-Languages for Life 22-24 May 2003, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


--------------------------------------------------------------------------------

Erten, I. H. (1998) Vocabulary Learning Strategies: An Investigation into the Effect of Perceptual Learning Styles and Modality of Word Presentation on the Use of Vocabulary Learning Strategies. Unpublished PhD dissertation, University of Exeter, School of Education, Exeter: UK.

Öztürk, F. (1996). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Müzik Eğitiminde Dramanın Kullanımının Etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara: Türkiye

Değerlendirmeler


--------------------------------------------------------------------------------

Rea, P.M. (1984). [Review of the book _Issues in Language Testing by Charles Alderson and Arthur Hughes, Eds.]. Language Learning 34, 3, 175-188.

Yayınlanmış Mülakatlar


--------------------------------------------------------------------------------

Smith, D. (1990). [Interview with Wu Leong]. English Yesterday 10, 5, 57-90.

Elektronik Veritabanları


--------------------------------------------------------------------------------

The educational directory [Online]. (1992). Available: Knowledge Index File: The Educational Directory (EDUC6).

Gazete Yazıları


--------------------------------------------------------------------------------

Güçlü, A. (2002) Kariyer günleri ve mühendisler. Milliyet Gazetesi. 09 Mart 2002. s. 9.

Önemli Not: Bir yazarın birden fazla eseri kaynak gösterildiği takdirde yayınlar tarih sırası ile, aynı yazarın aynı yıldaki yazıları ise (örn: 1985a, 1985b) harf sırasıyla verilmelidir.